Kontaktujte maKontakt
Potrebujete 
úradný preklad alebo tlmočenie?

Vyplňte formulár a pripravím vám cenovú ponuku. Kliknite na tlačidlo:

Kontaktný formulár
Novinky v mojich prekladoch a tlmočeniachNovinky

Tlačová konferencia pivovarov

5.októbra 2010 som tlmočila tlačovú konferenciu Pivovarov Topvar, Heineken Slovensko a zástupcov menších pivovarov...
Čítajte ďalej>>


Odkazy na zaujímavé a partnerské stránkyOdkazy

Your Choice, s.r.o.

www.your-choice.skÚradné preklady » Ukážka úradného prekladu
Ukážka úradného prekladu


Preklad časti
zmluvy

(slovenská verzia)

Confidentiality, Intellectual Property Rights
1. The Contractor shall be bound to maintain confidentiality on all facts and information either in material or non-material form, labelled or unlabelled, comprising trade secret of the Client or about Confidential information which the Contractor became familiar with or which were made available to him. The Contractor may not, specifically:
a) Say or otherwise make available the above to any third party without prior written consent of the Client;
b) Make copies or otherwise duplicate Confidential information;
c) Use Confidential information or information comprising trade secret of the Client for the benefit of third parties.

Povinnosť mlčanlivosti, Ochrana práv duševného vlastníctva

Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých údajoch a informáciách, či už v materiálnej alebo nemateriálnej podobe, označených alebo neoznačených, tvoriacich obchodné tajomstvo Objednávateľa alebo o Dôverných informáciách, s ktorými bol pri plnení tejto zmluvy zoznámený alebo ktoré mu boli sprístupnené. Zhotoviteľ menovite nesmie:

a) uvedené povedať alebo inak sprístupniť akejkoľvek tretej osobe bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu Objednávateľa;

b) robiť kópie alebo inak rozmnožovať Dôverné informácie;

c) využívať Dôverné informácie alebo informácie tvoriace obchodné tajomstvo Objednávateľa v prospech tretích osôb.

(anglická verzia)

Confidentiality, Intellectual Property Rights

The Contractor shall be bound to maintain confidentiality on all facts and information either in material or non-material form, labelled or unlabelled, comprising trade secret of the Client or about Confidential information which the Contractor became familiar with or which were made available to him. The Contractor may not, specifically:

a) Say or otherwise make available the above to any third party without prior written consent of the Client;

b) Make copies or otherwise duplicate Confidential information;

c) Use Confidential information or information comprising trade secret of the Client for the benefit of third parties.


Ak by bol preklad do angličtiny zviazaný trojfarebnou stuhou s originálom v slovenčine a označený pečiatkou, jednalo by sa o úradný preklad.